Bijdrage fan €3000,- foor Gedinke en foorútsien 

Woensdeg 1 july ontfongen Froukje Stok, Wietske van der Meer en Anna Leijstra ’n sjek fan maar liefst €3000,- út hannen fan Oscar Bathoorn fan de Rabobank Noordwest Fryslând.

’t Bedrag wort útkeerd deur ’t Koöperasyfôns fan de Rabobank. Met ’t Koöperasyfôns ondersteunt Rabobank ferenings, stichtingen en instellings die’t ’n bijdrage levere an maatskappelike en kulturele inisjativen die’t de lokale leefomgeving ferbetere. Brassband Blaast de Bazuin fan Ouwe- en Nije-Dyk, organisator fan de foorstelling Gedinke en foorútsien, had ’n anfraag indiend bij dut fôns en is fansels ferskrikkelik wiis met deuze prachtige bijdrage.

Spitig genog kon de muzikale lokasyfoorstelling Gedinke en foorútsien ôflopen maaityd niet deurgaan fanwege de Koronakrisis. De foorstellings bin útsteld na frijdeg 30 april en saterdeg 1 maai 2021. Wij hope dat de wereld d’r dan weer wat beter útsiet en dat wy, in de foorstelling, onderweegs kinne fan oorlog na frijhyd.