Metwerking Jan de Vries an Gedinke en foorútsien

Jan de Vries ferlient ok syn muzikale metwerking an Gedinke en foorútsien.

Jan weunt op Ouwe-Syl is muzikant/fersyskriver. Hij skriift syn aigen mezyk en singt fersys in de Bildtse taal. Syn fersys bin fooral sieleroersels over ’t lief en leed fan himself en dat fan ânderen. Soms baseerd op de waarhyd en soms fiktyf. Jan speult al soa’n 25 jaar bij de Bildtse bend de Feetwarmers. Sont 2008 speult hij soa nou en dan met ’t geselskap Gurbe en Freonen. Tegaar met troebadoer Gurbe Douwstra, Gerbrich van Dekken, Johanna Hamstra en Wander van Duin speule se rippertoire in soawel ’t Fries as ’t Bildts.

Brassband Blaast de Bazuin werkte al eerder met Jan de Vries tidens konserten en dat het alle keren best foldeen. Spesjaal foor Gedinke en foorútsien het Jan ’n heel mooi nummer skreven met as titel De oorlog. In de foorstelling sil hij dut fersy singe tegaar met kines fan CBS De Noordster út Nij Altoenae. Op akkordeon sil Jan syn muzikale metwerking ferliene an ’t koor en gelegenhydsorkest De Jolly Pipers.