Gedinke en foorút sien - 75 jaar befrijding an Ouwe- en Nije- Dyk

In 2020 fiere wij in ’t hele lând 75 jaar befrijding, ok an Ouwe-en Nije-Dyk en in Nij Altoenae.

Brassband Blaast de Bazuin sil op donderdeg 23 april, frijdeg 24 april en saterdeg 25 april 2020 de befrijding fiere met de inweuners fan Ouwe- en Nije-Dyk en omstreken deur ’t útfoeren fan ’n muzikale theaterbeleving in en bij de plaats fan fem. de Jong an Ouwe-Dyk, de Kerk tussen de Diken in Nij Altoenae en de plaats fan fem. Swart an Ouwe-Dyk.

Hierbij noadige wij jim út foor ’n informasyaven over dut projekt in dorpshuus de Utwyk in Nij Altoenae op frijdeg 29 novimber 2019 om 20.00 uur.

Op deuze aven sil de skriver en regisseur fan de foorstelling, Gooitsen Eenling, tegaar met de organiserende kemissy informasy geve over de opset en útfoering fan ’t projekt.

Ali Bronger sil fertelle wat foor mooie en besondere rôl at Bildts Aigene in dut geheel krije sil.

En d’r is gelegenhyd om jim op te geven as frijwilliger. Wij soeke teneelspeulers, sangers, teneelbouwers, mînsen die’t ’t ferkeer regele, gastfrôly en –mânly, begelaiders foor ’t publyk, figuranten, mînsen foor de kaartferkoop, koffyskinkers……. en meer!

Fansels kin jim fragen stelle en meskien nag wel goeie ideeën andrage.

Wij hope dat wij, met jim allegaar, in april 2020 de frijhyd op ’n besondere manier fiere sille.

Frijhyd is ’n groat goed der’t wy niet súnnig genog met omgaan kinne.

Dat motte wij útdrage en deurgeve!

En derom sien wij jim graag, frijdegaven 29 novimber 2019 om 20.00 uur in dorpshuus de Utwyk.

De informasy is ok te finen op www.nij-altoenae.nl

Hartlike groetnis,

Froukje Stok                                     

Wietske van der Meer

Hinke Leistra

Klaas de Haan

Loet Hin

Anna Leijstra