“Wat soekt Vadertje Tijd soms wonderlike pâden. Fan 1974 ant 1979 begon ik, krekt fan de PA ôf, myn loopbaan in ’t onderwiis in Nij Altoenae. Ik hè ’t d’r ferskriklik na’t sin had. In Nij Altoenae kreeg ik de mooglikhyd om mij te ontwikkelen tot wat ik úteandlik worre sou: dramadosint, regisseur, akteur en resinsint. De liefde kwam blykber fan baide kanten want doe’t der te min kines op skoal kwammen en myn baan as onderwizer op’e tocht kwam het de gemeenskap ’n aksy houwen onder de inweuners fan Nij Altoenae om ’n jaarsalaris foor mij te garanderen. Binnen ’n paar maanden waren de sinten bijnander. Utaindlik hoefde ’t niet deur te gaan omdat d’r in desimber fóór ’t kritise jaar ’n húshouwing met meerdere kines in Nij Altoenae kwam te weunen.
In de loop fan de jaren, doe’t ik der allang gyn onderwizer meer waar, hè ik nag ’n paar keer metwerkt an ’n projekt in Nij Altoenae en dat waar altyd weer ’n bitsy thúskomme. En nou bin ik froegen om artistyk laiding te geven an Gedinke en foorút. Werom na de basis, souwen je sêge kinne. Fergeet nooit de stam derstou ’n sprútsy fan bist, koester dyn geskidenis. Ik fergader op ’t heden met maisys die’t ooit bij mij in de klas satten doe’t ik nag meester waar in Nij Altoenae. Ik geniet derfan! Wat kin mînsen ferwachte at ik an’t roer staan fan deuze belevingstocht. In ’t eerste plak wil ik ’t mét de mînsen doen. ’t Woord MIENSKIP, dat sont 2018 faak brúkt wort is hier seker op syn plak. Op frijdeg 29 novimber is d’r ’n informasyaven weest in dorpshuus De Utwyk in Nij Altoenae. ’n Prot mînsen hè hur doe al opgeven foor ferskaidne rôlen as akteur, koorsanger(es), ferkeersregeler, hulp bij ’t koken en soa meer. Maar wij kin nag feul meer mînsen insette. Anmelde kin op e-postadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In ’t tweede plak wil ik graag dat mînsen bij de foorstelling echt wat beleve. Eerder hè ik dat sien laten bij Passy in Bolsward en bij Franciscus in Deinum. ’t Gaat derom dat mînsen erfare wat de persoanen in de foorstelling metmake. At dat slaagt hè ik myn doel beraikt. In ’t dârde en seker niet ’t lêste plak: at ik ja sêg teugen ’n projekt as Gedinke en foorút sien, dan kin de mînsen ’n groate inset fan mij ferwachte. En ik ferwacht dat dan, op myn beurt, weer fan de metwerkers. Metnander werke an ’n projekt met ’n boadskip, dat kin ’n feest worre. Wij houwe jim graag fia de Bildtse Post op de hoogte.”

Ant kikes,
Gooitsen Eenling