Kaartferkoop Gedinke en foorútsien gaat los!

Op frijdeg 24 april en saterdeg 25 april sil an Ouwe- en Nije-Dyk de muzikale theaterfoorstelling Gedinke en foorútsien opfoerd worre. ’n Klaine 100 frijwilligers bin al in ’t spier om d’r ’n geweldige belevenis fan te maken. Gedinke en foorútsien is ’n inisjatyf fan brassband Blaast de Bazuin.

Wy make metnander ’n tocht die’t begint in ’t ferleden, in de oorlog, bij de plaats fan femily de Jong an Ouwe-Dyk 487. Wij gedinke hier de oorlog en sille ’n bitsy erfare hoe’t ’t waar, doe…. Na ’n eenfoudig oorlogsmaal gaan wy de dyk út. Onderweegs hore en sien wy fan alles. Wy staan stil bij wat gebeurd is. In de kerk, tussen de diken, besinne wy ôns op ’t heden. Mezyk, beelden en ferhalen late ôns nadinke over fandaag de dâg. Want………oorlog richt alle dagen nag skade an. Gelukkig leve wij nou in frijhyd en dat kin wy niet genog fiere. Fleurig ferfolge wij ôns tocht en met mezyk en dâns fiere wy de befrijding, op’e dyk en bij de plaats fan femily Swart an Ouwe-Dyk 331.

De tocht fan oorlog na befrijding duurt fan 16.00 – 22.00 uur.

Omdat d’r ’n stik koierd wort over de Ouwe-Dyk is de tocht minder geskikt foor mînsen die’t min lope kinne. Maar d’r bin rôlstoelen beskikber foor wie’t dochs graag met wil.

Kaarten foor Gedinke en foorútsien kin fan maandeg 24 febrewary ôf besteld worre bij Anneke de Haan. Bestelle kin tillefoanys op tillefoannummer 0518403260 of an huus op ’t Kort Môrn 11 in Nij Altoenae. De kosten binne €25,- (inklusyf eenfoudig oorlogsmaal). Na ontfangst fan betaling sture wij de toegangskaarten en de norige informasy.